ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

ชนะชีวิต คิดอย่างอิสระกับ 6Qs 


ชนะชีวิต คิดอย่างอิสระกับ 6Qs (Twenty-Four Seven)

อัจฉริยภาพเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ลองตอบคำถามง่ายๆ จากแบบทดลอง เพื่อก้าวสู่การค้นพบอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณ

1. คุณสื่อสารกับชาวบ้านแล้วรู้เรื่องแค่ไหน ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพด้านแรก คือ ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ปกติอัจฉริยภาพด้านนี้จะเป็นตัวบ่งบอก IQ ของคนเรา ดังนั้นการสื่อสารหรือการใช้ภาษาคือเป็นอัจฉริยภาพอย่างหนึ่ง

2. ร่างกายคุณแข็งแรงและปราดเปรียวแค่ไหน ลองเดินขึ้นบันได 3 ชั้น หากร่างกายแข็งแรงปราดเปรียว คุณคงเดินได้อย่างสบายๆ

3. คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วแค่ไหน มีจินตนาการอย่างไร สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นได้ชัดแค่ไหน ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้เพียงแค่ผ่านหูผ่านตาเรา แต่จินตนาการเป็นสิ่งที่เราต้องฝึก

4. คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันหรือเปล่า ข้อนี้แสดงถึงความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่ง หรือไม่ก็เป็นนักบัญชีที่เก่ง หรือจะต้องมีนักบัญชีที่เก่งคอยช่วยเหลือ

5. คุณรู้จักตัวเองแค่ไหน ข้อนี้เป็นอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่ง คนที่รู้จักคนอื่นเป็นความฉลาดแต่การรู้จักตัวเองเป็นอัจฉริยะ

6. คุณเข้าใจผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีแค่ไหน การมีมนุษยสัมพันธ์ถือเป็นอัจฉริยภาพที่ต้องใช้ความสามารถต่างๆ รวมกันหลายด้าน ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไรให้เขาพอใจ ทำอย่างไรให้รู้จักผู้อื่น และพอใจในผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วย

7. ชอบธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติหรือเปล่า คนที่มีความลึกซึ้งกับธรรมชาติ ต้องมีอัจฉริยภาพที่จะสัมผัสถึงสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายได้อย่างถึง แก่น ดั่งคำกล่าวของ นักปราชญ์ที่ว่า "ถ้าหากต้องการมีความสุขตลอดชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติ"

8. เวลาคุณฟังเพลงมีความสุขหรือเปล่า ร้องเพลงเล่นดนตรีได้ไหม ไพเราะหรือเปล่า หากได้ก็ถือว่าคุณมีความเป็นอิสรภาพด้านดนตรีนั่นเอง

คำ ตอบที่คุณได้จากแบบทดสอบดังกล่าวอาจเป็นอัจฉริยภาพเพียงบางส่วนที่คุณได้ค้น พบ ไม่ได้หมายถึง การมี IQ สูงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่อัจฉริยะที่แท้จริงต้องมีครบทั้ง 6Qs เรามาทำความรู้จักกับ 6Qs กันบ้างว่าประกอบด้วยอะไร และจะช่วยในการสร้างเสริมและพัฒนาอัจริยภาพของคุณได้อย่างไร

สำหรับ Q ตัวแรก คือ IQ หรือเชาว์ปัญญา

ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาที่อาจไม่มีประสบการณ์มาก่อน คิดและใช้เหตุและผลอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของมิติในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี

Q ต่อมาคือ EQ หรือ เชาว์อารมณ์

หมายถึง ความสามารถในการตระหนัก รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น บริหารอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่นได้ มีความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนสื่อสารสร้างมิตรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

AQ หรือ เชาว์วิริยะ

หรือความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หมายถึง ความสามารถในการควบคุม มีสติ เชื่อว่าปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อม ไม่โทษตัวเอง แต่หากเกิดจากตนเองก็จะยอมรับและพร้อมแก้ไข

MQ หรือเชาว์จริยธรรม

เป็นความสามารถที่จะแยกแยะ และเลือกทำคุณงามความดีอย่างสบายใจ มีความอดทนอดกลั้นต่อความเย้ายวนใจที่จะทำผิดทางคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนานิสัยและการกระทำที่เป็นที่ยอมรับทางสังคม เช่น ความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเกรงใจ เป็นต้น

HQ หรือ เชาว์สุขภาพ

หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เข้าถึงการปรับโครงสร้างของร่างกายเพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิต ใจ

และ Q ตัวสุดท้ายคือ SQ หรือเชาวน์จิตวิญญาณ

หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน ชีวิต การพัฒนาความสมดุลให้กับชีวิต เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสริมอัจฉริยะ) 6Qs

๑. IQ มาจากคำว่า Intelligence Quotient ซึ่งหมายถึงเชาวน์ปัญญา ต้นทุนของชีวิต การพัฒนาความสามารถใน การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดระเบียบในการทำงาน

๒. EQ มาจากคำว่า Emotional Quotient หรือเชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่นพัฒนาความสามารถในการจัดการ และบริหารอารมณ์ของตนเองและเพิ่มพูนทักษะทางสังคม ช่วยให้เพิ่มสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

๓. AQ มาจากคำว่า Adversity Quotient เชาวน์วิริยะ ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนโอกาสให้เป็นความก้าวหน้า พัฒนาความสามารถในการควบคุมวิกฤติ การมองปัญหาเชิงบวก แนวทางในการสร้างวิริยะอดทนเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤติต่าง ๆ ของการทำงาน

๔. MQ มาจากคำว่า Moral Quotient หรือเชาวน์คุณธรรม การพัฒนาสำนึกการทำงานอย่างมีคุณธรรม ความภักดีต่อองค์การ มีจริยธรรมในการทำงานและบริหาร

๕. HQ มาจากคำว่า Health Quotient เป็นเชาวน์สุขภาพ การพัฒนาแนวคิดการดำเนินชีวิตอย่างคนมีสุขภาพด้วย 6อ. คือ อาหาร อารมณ์ อากาศ ออกกำลังกาย อุจจาระ และอดิเรก

๖. SQ มาจากคำว่า Spiritual Quotient เชาวน์จิตวิญญาณ แนวทางในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อยกระดับคุณภาพ

 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB