เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก
               
 

ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
เว็บเดียวเที่ยวทั่วโลก เว็บไซต์รวมทัวร์คุณภาพ ราคามิตรภาพ
Our Vision: Prestige Travel Atmost Quality
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
http://www.tour-excenter.com/
300/76 PREMIUM PLACE 6 NAWAMIN RD. NAWAMIN BUENGKUM BANGKOK THAILAND 10240
Tel +0-2379-1988 Fax +0-2379-1966-7
Hotlines: +66 8 6351 3703 /+66 8 6366 8738
E-mail address : saris_cheng@hotmail.com / info4tec@gmail.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
Interview
คุณสาริศ ตันยะกุล
กรรมการผู้จัดการ จากหนังสือพิมพ์ "ทราเวลเลอร์"
> บริษัททัวร์ ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมไปทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่ว่าบริษัทนำเที่ยว
เป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
การจองห้องพัก และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกปาก ในปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวอยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งแต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทางที่แตกต่างกัน จากประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการท่องเที่ยวทำให้เราทราบดีถึงบริษัทที่มีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ท่านจึงสามารถ วางใจใช้บริการด้วยความสบายใจ ให้ท่านมีรอยยิ้มกลับไป ด้วยความสบายใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
วิสัยทัศน์ | vision
        เป็นผู้นำการท่องเที่ยว ต่างประเทศโดยยืนอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ
ในราคามิตรภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ | mission
       1. มุ่งมั่นและร่วมเป็นพลังเสริม กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การท่องที่ยวเป็น สะพานเชื่อมมิตรภาพของระหว่างผู้คน
       2. เป็นผู้นำที่แตกต่างในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร
       3. เน้นที่การให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา
       4. การให้บริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของ ลูกค้าได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย | policy
       1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
       2. กำกับดูแลองค์กรที่ดีและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ
       3. สรรหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่หลากหลาย
       4. การคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ | strategy
       1. การแนะนำบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล
       2. การใช้ระบบการจัดการอันทันสมัย ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การจัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
       3. การตั้งใจทุ่มเทให้กับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
       4. การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
บริการ Iservice
       Land operation จัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน Group Insentive จำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ จำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางของ สายการบินชั้นนำ รวมถึงบริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว และกรุ๊ปทัวร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ พร้อมยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเป็นผู้กระจายบริการท่องเที่ยว และทำการตลาดไปสู่ลูกค้าด้วยช่องทางการตลาดอันหลากหลาย (Tours Distributor) ในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ
การบริหารงาน
Mr.Saris Tanyakul
โครงสร้างการบริหารและการจัดการ บริษัททัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด
ตำแหน่งงาน การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ
(Job description)

ฝ่ายบริหาร
ทำหน้าที่ วางแผนกำหนดนโยบายบริหารภายในองค์กรและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตรวจสอบดูแลด้านการจัดสรรงบประมาณในแต่
ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้โดยฝึกเทคนิคให้เกิดความชำนาญ สร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานให้พนักงานวางยุทธศาสตร์การขาย บริหารจัดการกำกับดูแลฝ่ายต่างๆ
ให้ปฏิบัติการตามกฎระเบียบขององค์กร จัดกำหนดการของงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ดูแลตรวจสอบแผนกบัญชีและการเงิน ทำการจัดซือ้ จัดจ้างและ ดูแลฝ่ายบุคคลของบริษัทฯทำหน้าที่
วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกฝ่าย สรรหาพนักงาน จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร
ดูแลบุคลากรต่างๆ ดูแลสวัสดิการ การเลิกจ้าง การรับพนักงานใหม่ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

ฝ่ายบัญชี
มีหน้าที่จัดการด้านบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานสถานการณ์การเงินบริษัท เรื่อง
ภาษีต่างๆ ตลอดจนการติดตามทวงหนี้ หรือการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบริษัท และงบดุลประจำปี
บริษัท รวมถึงคิดถึงผลกำไรการประกอบการของบริษัท

ฝ่ายการเงิน
รับผิดชอบการเงินของบริษัท ทั้ง รายรับและรายจ่าย ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง

ฝ่ายขายและปฎิบัติการ
มีหน้าที่รับจองและนำเสนอข้อมูลและโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้า
และสำรองบริการกับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้านำเที่ยวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว
(Land operation ) การเขียนรายการนำเที่ยว ประสานงานการเดินทาง การยืนยันการเดินทาง
การคิดต้นทุนบวกกำไรเพื่อกำหนดการขาย รับผิดชอบการทำงานของมัคคุเทศน์ หรือหัวหน้าทัวร์
รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว โดยแยกออกเป็น 3 แผนก ดังนี ้

-แผนกทัวร์หมู่คณะ (Incentive Group)
ดูแลการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ เช่นองค์กรต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงาน สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย

- แผนกทัวร์หน้าร้าน (Collective Tour)
ดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย ที่สามารถเดินทางรวมกับผู้
เดินทางอื่นๆ ที่สำรองการเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาและรายการทัวร์เดียวกัน รวมตัวกัน
เป็นหมู่คณะ โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานและเป็นที่นิยมของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

- แผนกทัวร์ตัวแทนจำหน่าย/จอยทัวร์ (Tour Distributor)
ดูแลลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปในเส้นทางต่างๆนอกเหนือจากโปรแกรมของบริษัท
โดยจัดหาโปรแกรมในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้น นำให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า
ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน ทำหน้าที่ให้บริการจองตั๋ว เครื่องบินและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน สำหรับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายเอกสารธุรการ
ทำงานด้านธุรการต่างๆ ติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับผู้ประกอบธุรกิจผลิต
สินค้าบริการด้านท่องเที่ยวทางจดหมาย จดหมายอิเลคโทรนิค โทรสาร รวบรวมเอกสาร ข้อมูล
แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ เช่นกฎระเบียบของการทำหนังสือเดินทาง ตรวจสอบ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอทำวีซ่าของลูกค้า ติดต่อสถานทูตต่างๆ เพื่อขอทำวีซ่า กรอก
แบบฟอร์มในการเดินทางให้กับลูกค้า ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารการนำเที่ยว และดูแลในส่วน
ของลูกค้าสัมพันธ์ รับส่งเอกสารในและนอกบริษัท

ฝ่ายหัวหน้าทัวร์
เป็นผู้นำลูกค้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม บริหารจัดการนำ
เที่ยว และดูแลบริการลูกค้าระหว่างการท่องเที่ยวในด้านต่างๆตลอดการเดินทาง
ให้ครบถ้วนและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง

ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
เว็บเดียวเที่ยวทั่วโลก เว็บไซต์รวมทัวร์คุณภาพ ราคามิตรภาพ
Our Vision: Prestige Travel Atmost Quality
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
www.tour-excenter.com
300/76 PREMIUM PLACE 6 NAWAMIN RD. NAWAMIN BUENGKUM BANGKOK THAILAND 10240
Tel +0-2379-1988 Fax +0-2379-1966-7
Hotlines: +66 8 6351 3703 /+66 8 6366 8738
E-mail address : saris_cheng@hotmail.com / info4tec@gmail.com

       

 
   
     
   
           
     

รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
     

Powered by AIWEB