ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

สี่พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินจีน
 
 
อู่ไถซาน

อู่ไถซาน หรือภู 5 ยอด เป็นพุทธคีรี 1 ใน 4 ของจีน ตั้ง อยู่ในหมู่บ้านไห่หวย (TAIHUAI) ซึ่งอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้งห้า ของมณฑลซานวีทางเหนือของประเทศจีน เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาพุทธนิกายหัวเยียน (HUA YAN) มาตั้งแต่สมัยฮ่องเต้ฮั่นหมิง แห่งราชวงศ์ตะวันออก ปัจจุบันมีวัดอยู่ประมาณ 48 วัด
พระสงฆ์และแม่ชีจำพรรษาอยู่หลายร้อยรูป วัดสำคัญของอู่ไถซาน ได้แก่ วัดเสียน ทง เป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุด   สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก วัดหนานชาน วัดฝอกวง สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เขาอู่ไถเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์เหวินซู ผู่ซ่า หรือพระมัญชุศรี ที่เชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศทางปัญญา นอกจากนี้ที่อู่ไถเป็นสถานที่ที่มีวิวธรรมชาติสวยงาม มีสิ่งก่อสร้างโบราณตลอดจนวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
 
เอ๋อเหมยซาน
เอ๋อเหมยซาน หรือง้อไบ๊ ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน
ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ถือเป็นพุทธคีรี
1 ใน 4 แห่งของจีน มีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร
มียอดเขาสูงสุดถึง 3,099 เมตร เรียกว่า
ว่านฝอติ่ง (ยอดเขาหมื่นพร)
มีประวัติเกี่ยวกับพุทธศาสนามากกว่า 2,000 ปี
ทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตย์ผู่เสียน ผู่ซ่า หรือพระสมันตภัทร
ที่เชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศทางจริยาและมหาปณิธาน
เขาง้อไบ๊ นี้มีสิ่งมหัศจรรย์และความสวยงาม
เป็นที่เลื่องชื่อ จนเมื่อปี ค.ศ. 1966 ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) พร้อมทั้งหลวงพ่อโตเล่อซาน
ปัจจุบันภูเขาง้อไบ๊ มีวัดที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ถึง 33 วัด มีวัดในลัทธิเต๋า 1 วัด
และมีวัดภิกษุณี 1 วัด นอกจากนั้นที่ง้อไบ๊นี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ ิ์และของล้ำค่าแห่งง้อไบ๊
อีกมากมาย เช่น พระผู่เสียนทรงช้าง ที่หล่อด้วยทองคำผสมสำริด หนัก 62 ตัน
พระคัมภีร์ใบลานเก่าแก่และตราพระราชลัญจกรของฮ่องแต้ว่านหลี่ แห่งราชวงศ์หมิง
ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของภูเขาง้อไบ๊ ได้แก่ ฝอกวง (พุทธรัศมี) หวินไห่ (ทะเลเมฆ) เซินเติ้ง (ลูกไฟเทวดา) ยื่อซู (พระอาทิตย์ขึ้น) และชีหยาง (พระอาทิตย์ตก)
 
 
จิ่วหัวซาน
จิ่วหัวซาน ภูเขาอันดับ 1 ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 122 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองอือโจว มณฑลอันฮุย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 แห่งของศาสนาพุทธ เดิมชื่อจิ่วจือซาน (ภูเขา 9 ลูก)
กวีเอกสมัยราชวงศ์ถัง นาม “หลี่ไป่” ได้เดินทางมาถึงจิ่วหัวซาน  และพรรณนาความงามของจิ่วหัวซาน ว่างามเหมือนดอกแก้ว โดยเขียนเป็นกลอน 1 บท และเรียกเขานี้เป็น จิ่วหัวซานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   คนจีนที่ได้อ่านกลอนบทนี้ จึงพากันเรียกภูเขาลูกนี้ว่า จิ่วหัวซาน
ภูเขาจิ่วหัวมีประวัติความเป็นมายาวนาน เดิมเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาของลัทธิเต๋าจนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 397 ศาสนาพุทธได้แพร่เข้ามาถึงจิ่วหัวซานและต่อมาราว ค.ศ. 719 ได้มีเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์เกาหลีชื่อ จิว เอียวจี้ (Jing Qiao Gue) เดินทางมาถึงภูเขานี้และบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา จึงขอบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติธรรมเผยแพร่คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ถึง 75 ปี และมรณภาพเมื่ออายุได้ 99 ปี หลังจากมรณภาพแล้วปรากฏว่าร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย (เหมือนมัมมี่) พระสงฆ์และแม่ชี ตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธา ต่างเห็นพ้องกันว่าร่างกายของท่านที่แห้งลงนั้น มีหน้าคล้ายกับพระโพธิสัตย์ตี้จ้างหวาง นับแต่นั้นมาจิ่วหัวซาน จึงเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตย์ ตี้ จ้าง หวาง ผูซ่า และเชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศด้านการ โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์
 
 
 
ผู่โถวซาน
ผู่โถวซาน เป็นเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่งในจำนวนหลาย พันเกาะของมณฑลเจ๋อเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีน มีพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร ชาวจีนถือว่าเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นดินแดน พุทธคีรี 1 ใน 4 แห่ง ของจีน เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน
พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) หรือ กวนอิมชื่ออิมผู่ซ่า ที่เชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศทางเมตตาคุณ
ดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่า เป็นถิ่นกำเนิดของเจ้าแม่กวนอิม ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะนี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับองค์พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ทั้งสิ้น ในอดีตเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ เคยมีวัดถึง 82 วัด มีพระสงฆ์และแม่ชีรวมกันมากกว่า 4,000 รูป ปัจจุบันมีประมาณ 12 วัด เท่านั้นที่มีพระสงฆ์หรือแม่ชีจำพรรษาอยู่ วัดที่สำคัญบนเกาะนี้ได้แก่ วัดผู่จี้ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะผู่โถว ซาน วัดผ่าหยี เป็นวัดที่สร้างติดกับภูเขา จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดแห่งความเงียบสงบ วัดฮุ้ยจี้ เป็นวัดที่สร้างอยู่บนภูเขาฝอติ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะผู่โถวซาน


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB