เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

องค์การท่องเที่ยวต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขยายตัวไปทุกส่วนของโลก การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก องค์การที่กำกับดูแลและตัดการทางด้านการท่องเที่ยวก่อขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด

   องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ องค์การระดับโลก องค์การระดับภูมิภาค และองค์การระดับอนุภูมิภาค

1. องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลในระดับโลก ได้แก่

(1.1) องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization – WTO) เป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อ 1925 ในชื่อ International Union of Tourist Publicity Organization และปรับปรุงองค์การเรื่อยมาจนกลายเป็น WTO ซึ่งเป็นองค์การในระดับรัฐบาลมีสมาชิกทั่วโลกมากว่า 480 ราย เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านเทคนิค ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตามแนวทาง 6 ประการคือ

1) การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

2) การให้ความรู้และฝึกอบรม

3) ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผน

4) ด้านสถิติและการวิจัยตลาด

5) ด้านคุณภาพในการให้บริการทางการท่องเที่ยว

6) การเป็นผู้ประสานงานและการให้ข้อมูล

(1.2) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)  เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1944 โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาหลักการ และเทคนิคของการเดินอากาศระหว่างประเทศ  และทำนุบำรุงการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั่วโลก ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 134 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้

1) ปรับปรุงมาตรฐานและกำหนดกฏเกณฑ์ในการปฎิบัติเกี่ยวกับน่านฟ้าให้เป็นสากล

2) ให้คำแนะนำเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในเรื่องกานบินของประเทศสมาชิก

3) กำหนดแผนงานเพื่อลดกฎระเบียบ พิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

4) วางแผนเรื่องความปลอดภัย และการขายขอบเขตของการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้กระจายไปทั่วโลก

5) พัฒนาเส้นทางการบิน สนามบิน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ

6) ดำเนินการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

7) ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสที่ทัดเทียมกันในการดำเนินงานด้านสายการบินระหว่างประเทศสมาชิก

8) กระตุ้นให้มีการออกแบบเครื่องบิน ดูแลเรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบ ประสิทธิภาพและความประหยัดในด้านการขนส่งทางอากาศ

9) ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีการดำเนินงานโดยเน้นวัตถุประสงค์ด้านสันติภาพร่วมกัน

10) ส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านของการขนส่งทางอากาศ

2. องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลในระดับภูมิภาค   องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลระดับภูมิภาค คือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการเพื่อการพัฒนา (Organization of Economic and Cooperation for Development – OECD) ก่อตั้งขึ้นภายใต้การประชุมในกรุงปารีส เมื่อ ธันวาคม ปี ค.ศ. 1960 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบาย เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

3. องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลในระดับอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นองค์การที่ให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยมีการท่องเที่ยวเป็นสาระสำคัญอยู่ด้วย ได้แก่

1) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Economic Cooperation in the Greater Mekong Subregion- GMS)

2) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุทวีป บังคลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา ไทย (Bangladesh-India-myanmar-Sri lanka-Thailand Economic Cooperation – BIMST-EC)

3) โครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation)

4) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย-มาเลยเซีย-ไทย (IMT-GT)

องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชน 

  องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชน แบ่งได้ 2 ระดับ คือ องค์การระดับโลก และองค์การระดับภูมิภาค

1. องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนระดับโลกได้แก่

(1.1) สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council – WTTC) เป็นองค์การที่เกิดจากการรวมตัวของธุรกิจทุกประเภทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยพอสรุปภารกิจหลักๆ ขององค์การได้ 3 ประการคือ

1) กระตุ้นให้รัฐกำหนดนโยบายให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่อประชาชาติอย่างแท้จริง

2) ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวให้เกิดสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

3) ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่จะปิดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(1.2) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association – IATA) เป็นองค์การระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 ในกรุงฮาวานา ประเทศคิวบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ำเสมอ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบิน  โดย IATA มีหน้าที่หลักดังนี้

1) ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเดียวกันทั้งหมด

2) ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด

3) สนับสนุนการบินพาณิชย์ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ของการขนส่งทางอากาศ

4) ศึกษาถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  และร่วมกันแก้ไปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

5) มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกำหนดนโยบายเรื่องตั๋วโดยสาร ให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ และการดูแลด้านเอกสารประกอบอื่นๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

2. องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนในระดับภูมิภาค ได้แก่

(2.1) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (The Pacific Asia Travel Association – PATA) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 ที่เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์การที่ไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นองค์การการท่องเที่ยวของรัฐ สายการบิน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วโลกมากว่า 2,200 หน่วยงาน ใน 44 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคแปซิฟิก

(2.2) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ แคริบเบียน (Caribbean Tourism Association – CTA) ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศแคริบเบียน

(2.3) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอเชียตะวันออก (East Asia Travel Association – EATA) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 เพื่อรวบรวมประเทศที่อยู่ในเส้นทางบินตะวันออกไกลเข้าด้วยกัน 8 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก

(2.4) สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and Convention Association – ICCA ) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1964 ณ กรุงอัมส์เตอรดัมส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมาชิกประกอบด้วย บริษัทนำเที่ยว สายการบิน ผู้ดำเนินธุรกิจในการจัดประชุมและนิทรรศการ บริษัทขนส่ง โรงแรม และผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจักการประชุม นิทรรศการระหว่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกในการจัดการ

(2.5) สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน  (ASEAN Tourism Association – ASEANTA ) ประกอบด้วยการรวมตัวของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม และสายการบินแห่งชาติอาเซียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม ให้ความร่วมมือ กระตุ้น ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน

องค์การภาครัฐที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปีทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ ดังนั้น การกำกับดูแล พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้แต่ละองค์การจะมีบทบาทความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแตกต่างกันตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละองค์การ

องคค์การภาครัฐที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สามารถแบ่งได้ดังนี้

1) องค์การภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง

2) องค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทางอ้อม

1. องค์การภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง

  องค์การภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระรามชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 เรียกว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว – อสท.” ต่อมาจึงเปลี่ยนชือเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority of Thailand (TAT) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากรัฐบาล ทำหน้าที่ดูแลการบริหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการนำรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ

  นโยบายหลักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1) ส่งเสริม ชักจูงให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ เข้าเพิ่มพูนเศรษฐกิจส่วนรวมโดยรีบด่วน

2) ขยายแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายไปในท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ถึงประชากรในทุกภูมิภาค

3) อนุรักษ์ ฟื้นฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ด้วยดีที่สุด

4) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้มากขึ้น

5) เพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างประเทศให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย ด้วยความมั้นใจในความปลอดภัยในร่างการและทรัพย์สินของตนและหมู่คณะ

6) ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวแก่คนไทย

7) เสริมกำลังคนที่เป็นคนไทยเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากที่สุด

8) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง

2. องค์การภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอ้อม

  องค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกันการท่องเที่ยวโดยอ้อมมีหลายองค์การ แต่ละองค์การมีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยแบ่งตามภารกิจดังนี้

(2.1) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านแหล่งท่องเที่ยว

1) กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) กระทรวงวัฒนธรรม

5) สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(2.2) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

1) กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม

2) กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

3) กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

4) กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม

5) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  กระทรวงคมนาคม

6) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน  กระทรวงคมนาคม

7) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  กระทรวงคมนาคม

8) การสื่อสารแห่งประเทศไทย  กระทรวงคมนาคม

9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

10) การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

11)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(2.3) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว

1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

3) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  กระทรวงอุตสาหกรรม

4) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม

5) กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

6) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

(2.4) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านบริการทางการทองเที่ยว

1) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

2) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)

3) ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศช.ทท.)

4) กระทรวงสาธารณสุข

5) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศบท.)

6) ธนาคารและสถาบันการเงิน

7) กรมสรรพากร

(2.5) องค์การของรัฐทึ่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1) ทบวงมหาวิทยาลัย

2) กระทรวงศึกษาธิการ

3) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

องค์การภาคเอกชนที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไท

  ในประเทศไทยมีองค์การภาคเอกชนหลายแห่งที่ดำเนินการ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนด้วยกันเองหรือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เติบโตอย่างมีทิศทาง และยั่งยืน องค์การภาคเอกชนเหล่านี้มีรูปแบบของการรวมตัวในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. องค์การภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานประเภทเดียวกัน เพี่อร่วนกันแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานในธุรกิจประเภทนั้นๆ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อรอกกับภาครัฐบาลด้วย แบ่งได้ ดังนี้

1) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents – ATTA) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบริษัทนำเที่ยว และเป็นเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เน้นทางด้านภายในประเทศ (Inbound)

2) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association – TTAA) เป็นการรวมตัวของบริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและบริษัทนำทัวร์ออกนอกประเทศ

3) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สนท. (The Association of Thai Tour Operators – ATTO) เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสำหรับคนไทย

4) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมอ.

5) สมาคมโรงแรมไทย

6) สมาคมภัตตาคารไทย

7) สมาคมสวนสนุกและพักผ่อนหย่อนใน สพจ.

8) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

9) สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง

10) ชมรมผ่ายสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารการบินในกรุงเทพฯ

2. องค์การภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านหรือเฉพาะที่ เป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะด้านหรือเฉพาะพื้นที่ แบ่งได้ดังนี้

1) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

2) สมาคมพาต้าไทย (PATA Thailand Chapter)

3) ไซท์ไทยแลนด์ แชพเตอร์ (Association of Incentive & Travel Executive – SITE)

4) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ

3. องค์การเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวของสมาคมการท่องเที่ยวได้แก่

1) สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สทภท.

2) สถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  องค์การภาคเอกชนที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  ในประเทศไทยมีองค์การภาคเอกชนหลายแห่งที่ดำเนินการ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนด้วยกันเองหรือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เติบโตอย่างมีทิศทาง และยั่งยืน องค์การภาคเอกชนเหล่านี้มีรูปแบบของการรวมตัวในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. องค์การภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานประเภทเดียวกัน เพี่อร่วนกันแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานในธุรกิจประเภทนั้นๆ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อรอกกับภาครัฐบาลด้วย แบ่งได้ ดังนี้

1) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents – ATTA) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบริษัทนำเที่ยว และเป็นเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เน้นทางด้านภายในประเทศ (Inbound)

2) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association – TTAA) เป็นการรวมตัวของบริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและบริษัทนำทัวร์ออกนอกประเทศ

3) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สนท. (The Association of Thai Tour Operators – ATTO) เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสำหรับคนไทย

4) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมอ.

5) สมาคมโรงแรมไทย

6) สมาคมภัตตาคารไทย

7) สมาคมสวนสนุกและพักผ่อนหย่อนใน สพจ.

8) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

9) สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง

10) ชมรมผ่ายสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารการบินในกรุงเทพฯ

2. องค์การภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านหรือเฉพาะที่ เป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะด้านหรือเฉพาะพื้นที่ แบ่งได้ดังนี้

1) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

2) สมาคมพาต้าไทย (PATA Thailand Chapter)

3) ไซท์ไทยแลนด์ แชพเตอร์ (Association of Incentive & Travel Executive – SITE)

4) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ

3. องค์การเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวของสมาคมการท่องเที่ยวได้แก่

1) สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สทภท.

2) สถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

   
     
   
           
     

รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
     

Powered by AIWEB