เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก


รูปแบบของการท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในการจัดแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยว  และวัตถุประสงค์ของการจัดแบ่ง  ในที่นี้สามารถรวบรวมรูปแบบของการท่องเที่ยว 3 รูปแบบใหญ่  คือ  รูปแบบของการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง  และถิ่นพำนักของนักท่องเที่ยว  รูปแบบของการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง  และรูปแบบของการท่องเที่ยวตามลักษณะการจัดการเดินทาง

รูปแบบของการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง  และถิ่นพำนักของนักท่องเที่ยว


 
การจัดแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะนี้  เป็นการจัดแบ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวและการศึกษาผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วสามารถจัดแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่  คือ  การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  (International  Tourism)  และการท่องเที่ยวในประเทศ  (Internal  Tourism)

  1.   การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  (International  Tourism)  คือ  การเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศ  โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในประเทศนั้นๆ  ทั้งนี้การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ต่างจากจากประเทศของตน  จะต้องผ่านพิธีการระหว่างประเทศหลายอย่าง  เช่น  พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  พิธีการศุลกากร  เป็นต้น 

รูปแบบของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของการจัดนำเที่ยวใน
2 รูปแบบ  คือ

 1.1  การท่องเที่ยวขาออก  (outbound  tourism)  การเดินทางออกจากประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น  เช่น  นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติไทย  (Thai  traveler)  หรือนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอื่น  (Foreign  traveler)  ซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศไทย  เดินทางออกไปเที่ยวยังประเทศมาเลเซีย  นักท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จัดเป็นนักท่องเที่ยวขาออก  (outbound  tourist)  ของประเทศไทย  และประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่จัดส่งนักท่องเที่ยวออกไป  (generating  country)

  1.2  การท่องเที่ยวขาเข้า  (inbound  tourism)  คือ  การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของบุคคลที่มิได้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศนั้น  เช่น  นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติมาเลเซีย  (Malaysian  tourist)  หรือนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอื่น  (Foreign  traveler)  ที่มีถิ่นพำนักในมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย  นักท่องเที่ยวมาเลเซียจัดเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  (inbound  tourist)  และประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่ได้รับนักท่องเที่ยว  หรือเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  (destination)

ผู้ที่ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว  เรียกว่า  “นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ”  (international  tourist)  ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลกได้นิยามไว้ว่า  “คือ  บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่ง  โดยมีการค้างคืนในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อย 1 คืน  แต่ไม่เกิน 1 ปี  ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆที่มิใช่เพื่อหารายได้”  ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้นิยามไว้ว่า  คือ  “บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่ง  โดยมีการค้างคืนในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อย 1 คืน  แต่ไม่เกิน 90 วัน  เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ  แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้างตอบแทนจากประเทศนั้น  ซึ่งหมายรวมถึง  บุคคลที่ถือสัญชาติเดียวกับประเทศที่ตนไปเยือน  แต่มิได้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศนั้น”
  จากนิยามดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3 ประเภท  คือ

1)  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  (foreigner)  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ตนเดินทางไปท่องเที่ยว  เช่น  นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  หรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น
2)  นักท่องเที่ยวโพ้นทะเล  (overseas  tourist)  หมายถึง  นักท่องเที่ยวที่เคยมีถิ่นพำนักอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง  แล้วย้ายถิ่นพำนัก/หรือไปศึกษาต่อ/หรือไปทำงานยังอีกประเทศหนึ่ง  (overseas)  เดินทางกลับมาเที่ยวยังประเทศถิ่นพำนักเดิม  เช่น  คนไทยที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทย  เราเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า  “คนไทยโพ้นทะเล”  หรือคนอเมริกันที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วเดินทางกลับไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น
3)  นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักชั่วคราวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมของตน  (expatriate)  แล้วเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น  เช่น  ชาวอเมริกันที่ไปทำงานในสิงคโปร์แล้วเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  หรือคนไทยที่ไปทำงานสิงคโปร์  แล้วเดินทางไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น

 การท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว  เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน
2 ทาง  คือทั้งขาเข้าและขาออก  โดยส่วนใหญ่แต่ละประเทศจะพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้ามากกว่าการท่องเที่ยวขาออก  เนื่องจากการท่องเที่ยวขาเข้าจะเป็นแหล่งนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ  ในขณะที่การท่องเที่ยวขาออกทำให้เงินตราในประเทศรั่วไหลออกนอกประเทศ  ซึ่งการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มดังกล่าวจะมีผลต่อดุลการท่องเที่ยว  กล่าวคือ  หากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนในประเทศ  มากกว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา  ประเทศนั้นก็จะประสบกับภาวะ การขาดดุลทางการท่องเที่ยว  ในทางกลับกัน  หากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา  มีจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศที่เดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ  ประเทศนั้นก็จะได้รับดุลการท่องเที่ยวเกินดุล

ยกตัวอย่างเช่น  ในปี พ.ศ.
2541  ประเทศญี่ปุ่นประสบกับภาวะ การขาดดุลทางการท่องเที่ยว  25,073  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง  28,815  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  แต่กลับมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น  เพียง  3,742  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ในขณะที่ประเทศไทยได้รับดุลการท่องเที่ยวเกินดุลในจำนวน  4,486  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  จากผลต่างของรายรับทางการท่องเที่ยวที่ได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  จำนวน 5,934  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และรายจ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปใช้จ่ายในต่างประเทศ  จำนวน 1,448  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 2.  การท่องเที่ยวในประเทศ
การท่องเที่ยวในประเทศ  (
internal  tourism)  คือ  การท่องเที่ยวที่มีภูมิศาสตร์เฉพาะภายในอาณาเขตของแต่ละประเทศนั้นๆ  โดยหมายรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลทั้งที่มีถิ่นพำนักถาวรและมิได้มีถิ่นพำนักถาวรภายในประเทศนั้น

จากนิยามดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า  การท่องเที่ยวในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการเดินทางของบุคคล 2 กลุ่ม  คือ

2.1  นักท่องเที่ยวภายในประเทศ  (domestic  tourist)  คือ  บุคคลที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน  เช่น  คนไทยที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย  และเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 
2.2
  นักท่องเที่ยวขาเข้า  (Inbound  touristคือ  บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่ง  ซึ่งครอบคลุมนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3 กลุ่ม  คือ  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  นักท่องเที่ยวโพ้นทะเล  และนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักชั่วคราวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นฐานเดินมของตนเองแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น  ตามที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น

 

 

 

 

   
     
   
           
     

รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
     

Powered by AIWEB