ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

ความหมายของตัวย่อต่างๆ

AUTHORIZED  ABBREVIATIONS
 A
        ABT –      About     
        ABV –      Above    
        ABBR      –      Abbreviation  
        ACC –      According      
        ACK –      Acknowledge 
        ACOM  –  Accommodate       
        ACT –      Action    
        ATA –      Actual  time  of  arrival 
        ATD –      Actual  time  of  departure    
        ADS –      Address 
        ADAC      –      Advise  acceptance      
        ADV –      Advise (ed)  (ing)  
        ADAW  – Advise  air  waybill  number 
        ADSAP – Advise  as  soon  as  possible     
        ADSP      –      Advise  disposition (of space)     
        ADB –      Advise  if  duplicate  booking      
        ADNO      –      Advise  if  not  okay (correct)       
        ADTK      –      Advise  if  ticketed
        ADIN        –      Advise  instruction
        ADVN       –      Advise  names      
        AFCT       –      Affect (ed)  (ing)    
        AFF –      Affirmative     
        AFT –      After
        AGN –      Again
        ACFT       –      Aircraft
        AH   –      Air  hostess
         APT        –      Air  passenger  tariff
        AP   –      Airport
        AP   –      Air  purser
        AS   –      Air  steward
        AWB        –      Air  waybill
        ALLW      –      Allow (ed)  (ing)
        ALTN       –      Alternate , alternative
        AMT –      Amount
        AM   –      Ante  meridian (morning)
        APR –      April
        ARNK      –      Arrival  unknown
        ARR –      Arrive (ed) (ing) (arrival)
        ASSIST  –        Assistance
        ASAP      –      As  soon  as  possible
        ATTN       –      Attention
        AUG –      August
        AUTH       –      Authority , authorize , authorization
        AVBL       –      Available (ility)
        AVS –      Availability  status  message
        AVG –      Average
 
 B
        BAG –      Baggage
        BER –      Before    
        BTN –      Between 
        BTW        –      Between 
        BLCK      –      Block (ed)  (ing)
        BLND       –      Blind  passenger
        BRDD      –      Boarded
        BRDG      –      Boarding
        BULK       –      Bulky  baggage
 
C
        CABRE  –        Cable  reply   
        CA   –      Cabin  attendant (s)      
        CBBG      –      Cabin  baggage     
        CYCFM  –        Can  you  confirm 
        CNL –      Cancel (ed) (ing)    
        CAPT       –      Captain  
        CAR –      Car  rental      
        CGO        –      Cargo     
        CBL –      Cargo  boarding  list     
        CAT –      Catering 
        CERT       –      Certificate      
        CHNG      –      Change , changing
        CHNT       –      Chang  name  to   
        CHTR       –      Charter   
        CC   –      Closed  flight , do  not  list , Offer  an                         alternative  flight   
        CL   –      Closed  flight  space  may  be  waitlisted    
        CK   –      Check    
        CHD –      Child       
        CFY –      Clarify
        CIP  –      Commercially  important  passenger
        CMI  –      Commission
        CO   –      Company
        CFR –      Communication  failure  report
        COND      –      Condition (s)  conditional       reservation
        CFM –      Confirm (ed) (ing) (action)
        CFMTO  –        Confirm (direct)  to
        CONX      –      Connection , in connection  with
        CPS –      Connecting  point  service
        CTC –      Contact (ed) (ing)
        CTCH       –      Contact  home  phone
        CONT      –      Continue (d) (ing)
        CTL –      Control
        CPY –      Copy
        COR –      Correct (ed) (ing) (ion)
        COUR      –      Courier
        CWOV  – Crew  member  without  visa
        CUD –      Could
        CLR –      Clear (ed) clearance
        CMA        –      Comma
 
 D
        DTG –      Date – time  group
        DEAF       –      Deaf  passenger    
        DEC –      December      
        DECR      –      Decrease (ing)       
        DEF –      Definite (ly)    
        DEG –      Degree   
        DEL –      Delay (ed)      
        DLTE       –      Delete (ed)  (ing)    
        DLVR       –      Deliver   
        DEP –      Depart (s) (ed) (ure)      
        DEPT       –      Department   
        DEST       –      Destination    
        DTLS       –      Details    
        DIPB        –      Diplomatic  baggage
        DCT –      Direct  (ly)
        DSMB      –      Disembark(ed) (ing) (ation)
        DSRG      –      Disregard
        DISP        –      Dispatch
        DIVT –      Divert (ing)  diversion
        DIV   –      Division
        DAPO      –      Do  all  possible
        DOC –      Document
        DBLB      –      Double  room  with  bath
        DBLN       –      Double  room  without  baht/shower
        DBLS       –      Double  room  with  shower
        DURE      –      Duplicate  message
 
 E
        EFF –      Effective
        EG   –      For  instance 
        ELMN      –      Eliminate (ed) (ing) (ation)    
        EMBK      –      Embark (ed) (ing) (ation)      
        E/D CARD –    Embarkation/disembarkation card      
        ENRT       –      En  route
        ENTF       –      Entitled  to  seating  in  first  class      
        EQPT       –      Equipment     
        EQUTV – Equivalent amount
        EST –      Estimate (ed) (ing)
        ETA –      Estimated  time  of  arrival
        ETD –      Estimated  time  of  departure
        ETC –      Et  cetera
        EX   –      Arriving  by/from
        EXPTAG  –      Expedite  baggage  tag
        EXLIC      –      Export  license
        EXT –      Extension
       
F
        FAL –      Facility (ies)   
        FAH –      Fahrenheit    &nbs
        FAL –      Facility (ies)   
        FAH –      Fahrenheit     
        FLR –      Failure    
        FVR –      Favour   
        Feb  –      February
        FT    –      Feet , foot      
        FIG  –      Figure (s)       
        FRAV       –      First  avaiable
        F      –      First  class     
        FHTL       –      First  class  hotel                  
        FP    –      First  pilot      
        FLT  –      Flight
        FE    –      Flight  engineer
        FPI   –      Flight  progress  information
        FLW        –      Follow (ed)  (ing)
        FYI   –      For  your  information
        FWD        –      Forward  (ed)  (ing)
        FRAG      –      Fragile  baggage
        FRESA  –        Free   sale  facility
        FREQ      –      Frequency
        FRI   –      Friday
        FM   –      From

G
        GRBL      –      Garbled  
        GPO –      General  post  office     
        GSA –      General  sales  agent    
        GMT –      Greenwich  mean  time
        GND –      Ground
        GRP –      Group
        GPST       –      Group  seat  request
 
H
        HL    –      Have  listed    
        HN   –      Have  requested    
        HVY –      Heavy     
        HLDG      –      Holding  
        HK   –      Holds  confirmed
        HTL –      Hotel  accommodation
        HOMB  –  Homebound
        HR   –      Hour  (s)
        HUM –      Human  remains
 
 I
        ID     –      Air  industry  discount  
        IX     –      If  holding  cancel  
        IN     –      If  not  holding , need    
        IS     –      If  not  holding , sold     
        IFNP –      If  not  possible     
        IFUN –      If  unable
        IMDT        –      Immediate  (ly)       
        IMPLIC  – Import  licence      
        IMPOS   –        Impossible     
        IAW –      In  accordance  with      
        INAD        –      Inadmissible  passenger      
        INAUG  – Inaugural  guest    
        INCR        –      Increase  (ed)  (ing)       
        INCL        –      Include  (ed)  (ing) 
        INCOR     –      Incorrect
        INDEF      –      Indefinite
        IND  –      Indicate  (ed)  (ing)  (ion)
        INF   –      Infant
        INFO        –      Inform  (ed)  (ing)  (ation)
        ISO  –      Instead  of
        INSTR      –      Instruction
        IATA        –      International  Air  Transport   Association
         ICAO       –      International  Civil  Aviation  Organization
        INVEST  –        Investigate
        INV   –      Invoice
        IREG        –      Irregular  (ity)
        IAM          –      Itinerary  advice message
        ICM  –      Itinerary  change  message
 
J
        JAN –      January
        JUL  –      July
        JUN –      June
 
 K
        KG   –      Kilogramme  (s)
        KSML      –      Kosher  meal
        KK   –      Confirming  space  or  request
        KL   –      Confirming  from  waitlist
 
L
        LB   –      Pound
        LMC –      Last  minute  change
        LETFO  – Letter  follows
        LC   –      Limit  sales , waiting  list  closed
        LL    –      Limit  sales , add  to  waiting  list
        LR   –      Limit  sales , request
        LF    –      Line  feed
        LOC –      Local
        LOCDLV  –      Local  delivery
        LT    –      Local  tme
        LWBR     –      Lower  berth
        LHTL       –      Luxury  class  hotel
 
M
        MAG        –      Magnetic  material
        MAINT  – Maintenance , maintain  (ing)  (ed)
        MCK        –      Maintenance  check
        MAINMAT        –      Maintenance material
        MAR        –      March
        MAY –      May
        MAX –      Maximum
        MAXR      –      Maximum (superior)  room  rate  desired
        MECH      –      Mechanic  (al)
        MED –      Medical
        MAAS      –      Meet  and  assist
        MSG        –      Message  (s)
        MATS      –      Military  air  transport  service (USA)
        MIM  –      Minimum
        MINR        –      Minimum  room  rate  esired
        MS   –      Minus
        MIN  –      Minute
        MISC        –      Miscellaneous
        MCO        –      Miscellaneous  charges  order
        MSCN      –      Misconnect (ed)  (ion)
        MISU        –      Misunderstand , (stood)  (ing)
        MODR  –  Moderate  room  rate  desired
        MON        –      Monday
        MOML  –  Moslem   meal
        ML   –      My  letter (reference)
        MT   –      My  telegram  (reference)
 
N
N      –      And
        NAM –      Namelist
        NTBA       –      Name (s)  to  be  advised
        NEC –      Necessary
        NN   –      Need
        NA   –      Need  space  on  segment  specified
        NEG –      Negative
        NAR –      New  arrival  information
        NCO –      New  continuing  information
        NGT –      Night
        NAC –      No  action  taken  on  your  message
        NO   –      No  action  taken  on  specified  seqment
        NOCN      –      No  connection
        NOOP      –      No  operation
        NRC –      No  record  passenger
         NOSH     –      Noshow
        NSST       –      No  smoking  seat
        NOTR      –      No  traffic  rights
        N 1/2        –      Non-company  ID  passenger
        NIL   –      None , nothing
        NOTAC  –        Not  accepted (agreed)
        NOCK      –      Not checked
        NRCF       –      Not  reconfirmed  by  passenger
        NONREF  –      Not  refundable
        NBR –      Number
        NR   –      Number
        NOV –      November
        NSML      –      Salt  free  meal
 
O
        OBS –      Observe
        OCT –      October
        OFC –      Office
        OFLD       –      Offloaded
        OK   –      We  agree , it  is  correct
        OW  –      One – way
        OPTG      –      Operating
        ORML      –      Oriental  meal
        ORIG       –      Origin (al)  (ate)  (ated)  (ation)  (ating)
        OSI  –      Other  service  information
        OUCMI  – Our  commission
        OVBK      –      Overbook (ed)  (ing)
 
P
        PAPA      –      Paragraph
        PTY –      Party
        PSGR      –      Passenger
        PBL –      Passenger  boarding  list
        PNR –      Passenger  name  record
        PTM –      Passenger  transfer  message
        PWCT      –      Passenger  will  contact
        PCT –      Per  cent
        PERM      –      Permanent
        PLN –      Plan , flight  plan
        PLS –      Please
        PS   –      Plus
        PIC  –      Pilot – in – command
        PSEAT  – Portside  seat


PSN –      Position
        POSS      –      Possible  (possibility)
        PDB –      Possible  duplicate  booking
        PDM –      Possible  duplicate  message
        PM   –      Post  meridian (after  noon)
        PREP       –      Prepare
        PTA –      Prepaid  ticket  advice
        PPPD       –      Price  per  person  per  day
        PRPD      –      Price  per room  per  day
        PROC      –      Proceed
        PROT      –      Protect  (ed)  (ing)
 
R
R      –      Are
        RCV –      Received (ing)
        RCVD      –      Received
        RCVR      –      Receiver
        RCFM      –      Reconfirm  (ed)  (ing)
        RCNO      –      Reconfirmation  not  required
        REF –      Reference , referring  to
        REOUR  –        Reference  our
        REML      –      Reference  my  letter
        REMT      –      Reference  my  telegram (cable , wire)
        REYL       –      Reference  your  letter
        REYT       –      Reference  your  telegram
        RE   –      Regarding
        REG –      Regular
        REINST  –        Reinstate  (ed)  (ing)
        RJCT       –      Reject  (ed)  (ing)
        RLA –      Relay  (ed)  (ing)
        RLSE       –      Release
        RLNG      –      Releasing
        RPT –      Repeat  (ed)  (ing)
        RDB –      Reply  to  duplicate  booking  inquiry
        REP –      Report
        REPR      –      Representative
        REQ –      Request  (ed)  (ing)
        RFC –      Request  for  collection
        RQID        –      Request  if  reply
        RQR –      Request  for  reply
        RSVN       –      Reservation
        RTM –      Reservations  transfer  message
        RSTR       –      Restrict  (ed)  (ing)  (ion)
        RT   –      Round  trip
        RTNG      –      Routing
 
S
        SFY –      Satisfactory , satisfy  (ied)
        SAT –      Saturday
        SKED      –      Schedule  (ed)  (ing)
        STA –      Scheduled  time  of  arrival
        STD –      Scheduled  time  of  departure
        SFML       –      Sea  food  meal
        SEATA  –        Aisle  seat
        SEATF   –        Seat  in  front  of  compartment
        SNR –      Seat  number reduced
        SOC –      Seat  occupied  by  container
        SEATO  –        Seat  over  the  wing
        SEATR  –        Seat  rear  end  of  compartment
        SRM –      Seat  release  message
        SUM –      Seat  utilization  message
        SEC –      Second
        SHTL       –      Second  class  hotel
        SP   –      Second  pilot
        SEGM      –      Segment
        SANDR   –       Sell  and  report  facility
        SDGSO   –       Sending  service  one
        SDGST   –       Sending  service  two
        SVC –      Service
        SO   –      Service  order
        S1/2         –      Service  passenger
        SEP –      September
        SICKT      –      Sick  transport
        SIG  –      Signature , signed
        SGLB      –      Single  room  with  bath
        SGLN       –      Single  room  without  baht/shower
         SGLS      –      Single  room  with  shower
        SITA        –      Societe  Internationale  de  Telecommunications  Aeronautiques
        SRY –      Sorry
        SPC –      Space  control
        SPEC       –      Special  (seat)
        SPML      –      Special  meal  requirements
        SSR –      Special  service  requirement
        STN –      Station
        SBM –      Stations  boarding  message
        SUIT –      Double  room  with  bath  and  sitting  room
        STUD       –      Student
        SUN –      Sunday
        SUR –      Surface  (ship , rail , bus , etc.)
        SURV       –      Survey
 
T
        TECH       –      Technical
        TGM –      Telegram
        TPM –      Telegraphic  passenger  manifest
        TTY  –      Teletype
        TEMP      –      Temperature
        TERM      –      Terminate (ed)  (ing)
        TKS –      Thanks
        TP    –      Third  pilot
        THRU       –      Through
        THU –      Thursday
        TKT –      Ticket
        TKTD       –      Ticketed
        TKNO      –      Ticket  number
        TR   –      Ticket  requisition
        TKTL       –      Ticket  time  limit
        TMW        –      Tomorrow
        TOTL       –      Total
        TTL  –      Total
        TUR –      Tour
        THTL       –      Tourist (third)  calss  hotel
        TO   –      Town  office
        TRAD      –      Trace  and  advice
        TFC –      Traffic
        TC 1–3  – Traffic  conference  areas 1–3
        TRF –      Transfer  (ed)  (ing)
        TRA –      Transit
        TWOV      –      Transit  without  visa
        TRVL       –      Travel
        TRBL       –      Trouble
        TRPL       –      Triplicate
        TRPB       –      Triple  room  with  bath
        TRPN       –      Triple  room  without  bath/shower
        TRPS       –      Triple  room  with  shower
        TUE –      Tuesday
 
U
         U     –      You
        UNA –      Unable
        UU   –      Unable  (have  waitlisted)
        UC   –      Unable  (have  not  waitlisted)
        US   –      Unable  (flight  closed , have  waitlisted)
        UN   –      Unable  (flight  does  not  operate)
        UM   –      Unaccompanied  minor (follow  by  age)
        UNCHD  –        Unchanged
        UNK –      Unknown
        UFN –      Until  further  notice
        UATP       –      Universal  air  travel  plan
        US   –      Unserviceable
 
V
        Val   –      Valuable  cargo
        VAR –      Variable, variations, varying, various
        VGML      –      Vegetarian  meal
        VFY  –      Verify
        VIP   –      Very  important passenger
 
W
        WTL        –      Waitlist
        WED        –      Wednesday
        WCHC  – Wheelchair-passenger  completely  immobile  and  requires 
                        bearers/attendants  to  carry  to  or  support  in  reaching
                        cabin  seat
        WCHR  – Wheelchair-passenger  can  ascend/descend  aircraft  steps 
WCHS       –    Wheelchair-passenger  cannot  ascend/descend  aircraft  steps 
                        but  is  able slowly  to  make  own  way  to  cabin  seat
        WILAD   –        Will  advise
        WILCC   –        Will  comply
        WILCT   –        Will  contact
        WILFO  – Will  follow
        WILRE  – Will  revert
        WEF        –      With  effect  from
        WIE –      Word (s)
        WUD        –      Would
 
Y
        YDS –      Yard (s)
        YR   –      Your
        YRCMI  – Your  commission
        YL    –      Your  Letter
        YT    –      Your  telegram
        YP    –      Unaccompanied  young  passenger  at  Least  12  years  old 
                        but  under  16  years  old
 
 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB