ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

โครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทนำเที่ยว

การบริหารงานและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกจะขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท เงินทุน และประเภทของการจัดนำเที่ยว 
ธุรกิจนำเที่ยวประกอบด้วย

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  (Travel Agent)
ธุรกิจจัดนำเที่ยว  (Tour Operator or Tour Company)

ทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกันอย่างไร?
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยวมีอะไรบ้าง?
ความแตกต่างของโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทนำเที่ยว

             1.  ขนาดของบริษัท

                        -  ขนาดเล็ก

                        -  ขนาดใหญ่

            2.  เงินทุน

            3.  ประเภทของการจัดนำเที่ยว

                        -  Domestic

                        -  Inbound

                        -  Outbound

ประเภทขององค์การธุรกิจ  มี  5  ประเภทคือ

 
  1.  องค์การธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว 

ข้อดี

ข้อจำกัด

  1. การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เพราะเจ้าของคนเดียวจะเป็นผู้ตัดสินใจเองโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนใด ๆ
  2. เจ้าของได้รับกำไรแต่ผู้เดียว
  3. สะดวกในการจัดตั้งและล้มเลิก
  4. มีกฎหมายควบคุมน้อย
  1. เมื่อกิจการขยายใหญ่ขึ้น  จะทำให้งานล่าช้าเพราะทุกอย่างจะต้องรอการตัดสินใจของเจ้าของเพียงคนเดียว
  2. เจ้าของจะต้องรับความเสี่ยงต่าง ๆ แต่ผู้เดียว
  3. ยากที่จะหาคนมีฝีมือมาร่วมงานด้วย  เพราะไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องจูงใจ
  4. บางครั้งลูกค้าจะเชื่อถือในตัวเจ้าของมากและยอมรับให้รับงาน  โดยเจ้าของต้องเสียเวลาติดต่อลูกค้าเอง

ข้อดีและข้อจำกัดขององค์การธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนพอสรุปได้ดังนี้คือ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.  ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2.  มีหุ้นส่วนประเภทเดียวคือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด

 

3.  มีหุ้นส่วนคนใดจะประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้น  โดยไม่ได้รับการยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่น ๆ มิได้

4.  ถ้ามิได้ตกลงหันไว้ในกระบวน  หุ้นส่วนย่อมมีอำนาจจัดการห้างหุ้นส่วนได้ทุกคน

5.  หุ้นส่วนลงทุนด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือแรงงาน

6.  หุ้นส่วนจะชักนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน  โดยมิได้รับความยินยอมของหุ้นส่วนทุกคนไม่ได้เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

7.  เมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตาย  ล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถห้างหุ้นส่วนต้องเลิก  เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นประการอื่น

8.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

1.  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2.  เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

 

3.  ห้ามมิให้หุ้นส่วนคนหนึ่งในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบหรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันมีสภาพเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรม

ของห้างหุ้นส่วนนั้น  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นทุกคน

4.  เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

5.  เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

6.  เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

7.  เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

8.  เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2.  มีหุ้นส่วนสองประเภทคือ  หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

3.  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบจะประกอบการค้าขายอย่างใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นได้  แม้ว่าการงานนั้นจะมีสภาพเดียวกับการค้าขายของห้างหุ้นส่วนนั้น

4.  หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการ

5.  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดต้องลงทุนด้วยเงินหรือทรัพย์สิน  จะลงทุนด้วยแรงงานเหมือนกับหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดไม่ได้

6.  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบสามารถโอนหุ้นของตนได้  โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่น ๆ

7.  เมื่อหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดตาย  ล้มละลาย  หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ

8.  เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อดี และข้อจำกัดขององค์การธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด

ข้อดี

 

ข้อจำกัด

 

1.  อายุไม่จำกัด  เพราะอายุของบริษัทจำกัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ถือหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนึ้สินเฉพาะส่วนของหุ้นที่ตนค้างจ่ายอยู่เท่านั้น  โดยมิต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินใดของบริษัทจำกัด

3.  ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหรือขายหุ้นให้ใครก็ได้ทุกเวลา  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากบริษัทจำกัด

4.  ขยายกิจการได้ง่าย  สามารถเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการด้วยการออกหุ้นใหม่ได้

5.  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญมาจัดการแทนได้

6.  เป็นรูปแบบที่เหมาะสมทั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

 

 

1.  การจัดตั้งบริษัทมีขั้นตอนยุ่งยาก  สิ้นเปลืองและเสียภาษีสูง

2.  มีกฎหมายและข้อบังคับของรัฐควบคุมเป็นจำนวนมาก

3.  ยากแก่การปกปิดความลับ  เพราะต้องเปิดเผยข้อมูลให้รัฐและผู้ถือหุ้นทราบ

4.  ขาดความจงรักภักดีของฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัทจำกัด

5.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีน้อย  โดยเฉพาะฝ่ายจัดการกับลูกจ้าง

 

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทนำเที่ยว

การบริหารและการจัดการของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันออกไป  แผนกต่าง ๆ ในบริษัทอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกัน  ทั้ง ๆ  ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน  การบริหารงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทว่า  จะเห็นความสำคัญและต้องการเน้นที่แผนกใด

ประเภทของการจัดนำเที่ยว
1.  แบ่งตามหน้าที่
โดยกำหนดแผนก  ฝ่ายหรือหน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่  ส่วนจำนวนแผนกหรือบุคลากร  จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท

2.  แบ่งตามสินค้า  

โดยกำหนดแผนก  ฝ่าย  หรือหน่วยงานตามสินค้าที่ผลิต  ได้แก่  การจัดนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ 

โครงสร้างของบริษัทนำเที่ยวหรือแผนกจัดนำเที่ยว

โครงสร้างแบบแนวตั้ง   (Vertical Structure)

โครงสร้างแบบแนวนอน  (Horizontal Structure)

                เป็นการจัดโครงสร้างตามการบริหารงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน  ส่วนใหญ่จะจัดดำเนินการในบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมาก  แต่ละแผนกจะรับผิดชอบเฉพาะงาน

แผนภูมิที่  1 รายละเอียดโครงสร้างแบบแนวตั้ง

พบกับองค์กรที่ให้จัดนำเที่ยวเพื่อติดตามผลหรือหารือสำหรับปีต่อไป

ประเมินผลการจัดนำเที่ยวจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของลูกค้า

 ประเมินผลกำไรขาดทุนหลังการสิ้นสุดการเดินทาง

 เดินทางไปกับกลุ่มในฐานะผู้นำเที่ยว

 เตรียมเอกสารสำหรับลูกค้า

 ยืนยันครั้งสุดท้ายกับผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

 ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้ที่สนใจสอบถาม  รับจอง  และขายสินค้าท่องเที่ยว

 การตลาด  ประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมการขาย

 จัดนำเอกสารนำเที่ยวและวางแผนการตลาด

 คิดราคาต้นทุน  กำร  เพื่อกำหนดราคา

 ติดต่อจองโรงแรง ตั๋วเครื่องบิน รถโค้ช ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

    -  เขียนรายการนำเที่ยว

    -  จัดวางแผนการการจัดนำเที่ยว

แผนภูมิที่ 2 รายละเอียดโครงสร้างแบบแนวนอน

 

3.โครงสร้างแบบผสม (Mixed Structure)

                                รวมโครงสร้างแบบที่ 1 + 2  และให้มีน้อยแผนกแต่มากหน้าที่

แผนภูมิที่ 3.1 รายละเอียดโครงสร้างแบบผสม

แผนภูมิที่ 3.2 รายละเอียดโครงสร้างแบบผสม

 

แผนภูมิที่ 3.3 รายละเอียดโครงสร้างแบบผสม

 

 

แผนภูมิที่ 3.4 รายละเอียดโครงสร้างแบบผสม

 

แผนภูมิที่ 3.5 รายละเอียดโครงสร้างแบบผสม

ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่รายหนึ่ง
            Downlaod  แผนธุรกิจนำเที่ยว แผนธุรกิจท่องเที่ยว แผนธุรกิจบริษัททัวร์
           

      Tags:   แผนธุรกิจท่องเที่ยว  แผนธุรกิจทัวร์   แผนธุรกิจบริษัทนำเที่ยว  โครงสร้างบริษัททัวร์

 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB